Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Posts Tagged ‘włókniaki wiszące’

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Podobnie, ekspresja SALL4 była związana ze słabym przeżyciem wśród pacjentów w kohorcie z Hongkongu (P = 0,002) (Figura 2B). Nasza jednoczynnikowa analiza wykazała również, że SALL4 było związane z nawrotem choroby zarówno w kohorcie Singapuru (tabela S4 w dodatkowym dodatku), jak i kohortą z Hongkongu (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Ponadto nasze badania asocjacyjne potwierdziły, że stan ekspresji SALL4 nie był związany z wyjściową czynnością wątroby lub przerzutami do węzła guza i etapami raka wątroby w Barcelonie w kohorcie z Singapuru (tabela S1 w dodatkowym dodatku) lub kohorty z Hongkongu ( Tabela Co więcej, status ekspresji SALL4 w kohorcie Singapuru nie różnił się istotnie w zależności od tego, czy pacjenci otrzymywali, czy nie otrzymali leczenia przedoperacyjnego. W modelu wieloczynnikowej regresji Coxa, SALL4 był niezależnym czynnikiem prognostycznym dla całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu 2,87, przedział ufności 95% [CI], 1,09 do 7,52, P = 0,03) w kohorcie Singapuru (Tabela S6 w Dodatku Załącznik) i niezależny czynnik prognostyczny zarówno całkowitego przeżycia (współczynnik ryzyka zgonu, 1,52; 95% CI, 1,00 do 2,32; P = 0,05), jak i wczesny nawrót (współczynnik ryzyka 1,67; 95% CI, 1,11 do 2,51; P = 0,01 ) w kohorcie z Hongkongu (tabela S7 w dodatkowym dodatku) po dostosowaniu do innych cech kliniczno-patologicznych, które w sposób konwencjonalny uznano za mające wartość prognostyczną w raku wątrobowokomórkowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘włókniaki wiszące’

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Ponadto ekspresja SALL4 nie została wykryta w dwóch unieśmiertelnionych, nietransformowanych liniach komórek wątroby, THLE-2 i THLE-3. Dane te sugerują, że te linie komórkowe są odpowiednimi modelami do dalszego testowania naszej hipotezy i potwierdzają nasze odkrycie, że SALL4 ulega reekspresji w podgrupie raków wątrobowokomórkowych. Podsumowując, wyniki uzyskane z wielu różnych testów i grup próbek klinicznych wykazały, że SALL4 był wyrażany w tkance wątroby płodu, wyciszany w prawidłowej tkance wątroby u dorosłych i ponownie eksprymowany w wielu tkankach od dorosłych z rakiem wątrobowokomórkowym (ryc.
SALL4 jako czynnik prognostyczny w przypadku raka wątrobowokomórkowego
Rycina 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘włókniaki wiszące’

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Każdego dnia miliony starszych Amerykanów (w wieku 65 lat i starszych) zarządzają podstawowymi potrzebami zdrowotnymi i funkcjonalnymi dzięki pomocy opiekunów rodzinnych. Ci opiekunowie rodzinni (definiowani jako krewni, partnerzy, przyjaciele lub sąsiedzi, którzy zapewniają pomoc z powodu osobistego związku, a nie rekompensaty finansowej) mogą organizować i uczestniczyć w wizytach lekarskich, brać udział w rutynowych i wysokich decyzjach dotyczących leczenia, koordynować opiekę i usługi, pomagać codzienne czynności, takie jak ubieranie się i kąpanie, zarządzanie lekami, uzyskiwanie i nadzorowanie korzystania ze sprzętu medycznego, obsługa rachunków i bankowości oraz zapewnienie zaspokojenia potrzeb starszych osób w zakresie żywności i schronienia. Dostępność i adekwatność wsparcia zapewnianego przez opiekunów rodziny ma poważne konsekwencje dla jakości życia starszych Amerykanów, usług, z których korzystają, oraz jakości i kosztów opieki, jaką otrzymują. Według Kongresowego Biura Budżetu opiekunowie rodzinni są odpowiedzialni za produkcję 80% całkowitej szacowanej wartości ekonomicznej długoterminowych usług i wsparcia dla osób starszych.2 Niedawno uczestniczyliśmy w Krajowym Komitecie Nauk, Inżynierii i Medycyny Komitetu ds. Opieki nad Rodziną dla Starszych Dorosłych, który opublikował raport, który budzi poważne obawy dotyczące obecnego i przyszłego stanu opieki w Stanach Zjednoczonych3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘włókniaki wiszące’

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

W inicjatywie Cancer Moonshot podkreślono znaczenie rozbijania silosów danych w celu stworzenia kompleksowej i skutecznej sieci wiedzy na temat raka , która przyspieszyłaby łączenie informacji genomicznych, epidemiologicznych i klinicznych w celu poprawy wyników pacjentów. Prawdziwa wartość danych genomicznych będzie realizowana tylko wtedy, gdy będą one powiązane z wysokiej jakości, podłużnymi, możliwymi do obliczeń informacją kliniczną, pozwalającymi badaczom na identyfikowanie precyzyjnych powiązań genotyp-fenotyp. Jeśli nie koncentrujemy naszych wysiłków (i nie poświęcamy znacznych zasobów) w celu zdecydowanej poprawy udostępniania danych, ryzykujemy, że podważy to precyzję zdolności onkologii do dostarczania znaczących postępów osobom z chorobami nowotworowymi. Pacjenci żądają udostępnienia swoich danych, a agencje finansujące precyzują, że instytucje zapewniają szeroki dostęp do informacji generowanych przez badania. Rak nie szanuje granic państwowych, dlatego potrzebujemy skutecznych globalnych strategii udostępniania danych związanych z rakiem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘włókniaki wiszące’

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Nieusutowane peptydy fuzyjne TAT zmniejszyły guza genów komórek raka wątrobowokomórkowego SNU-398 (Figura 4E). Obciążenie guza po 18 dniach od podania myszom, które otrzymały peptydy niezmotujące TAT, były znacznie mniejsze niż obciążenia nowotworowe u myszy, które otrzymały peptydy zmutowane wobec TAT (Figura 4F). Te eksperymenty potwierdzają, że peptyd SALL4 wykazywał aktywność biologiczną zarówno in vitro, jak i in vivo w modelu ksenotransplantacyjnym. Nasze dane in vitro i mysie sugerują, że peptyd SALL4 jest potencjalną celowaną terapią dla podgrupy raków wątrobowokomórkowych, ponieważ skutecznie i specyficznie zmniejsza żywotne komórki raka wątrobowokomórkowego SALL4. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘włókniaki wiszące’

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Trzydziestu trzech z 56 pacjentów (59 procent) w drugim badaniu wymagało wspomagania wentylacji – częstość dwukrotnie większa niż w literaturze. Aby uniknąć ewentualnego błędu selekcji, uwzględniliśmy wszystkich pacjentów z obu okręgowych szpitali ogólnych i szpitali klinicznych. Nasze badanie objęło zatem pacjentów z szerszym spektrum chorób, bez tak dużego uprzedzenia wobec ciężkiego zespołu Guillain-Barré lub niedawnej choroby biegunkowej. Nasze kryteria diagnozy pozytywności C. jejuni zostały szczególnie zaostrzone, aby wykluczyć fałszywie dodatnie wyniki serologiczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »