Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Pacjenci w grupie obserwacyjnej nie otrzymywali żadnego leczenia, aż do progresji do objawowej choroby. Pacjentów stratyfikowano w zależności od czasu od rozpoznania tlącego się szpiczaka mnogiego do momentu włączenia do badania (.6 miesięcy vs.> 6 miesięcy). Leczenie przerwano po wycofaniu zgody pacjenta, progresji do objawowej choroby lub wystąpieniu niedopuszczalnych efektów toksycznych.
Badanie zostało zaprojektowane przez Hiszpańską Grupę Szpiczaka (PETHEMA / GEM), która sponsorowała proces z nieograniczoną dotacją Celgene. Read the rest of this entry »

No Comments »

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Biorąc pod uwagę, że ci pacjenci są bezobjawowi i w przeciwnym razie nie otrzymaliby leczenia, idealna wczesna terapia powinna mieć ograniczoną toksyczność. Przeprowadziliśmy randomizowane badanie III fazy porównujące wczesne leczenie (terapia indukcyjna z lenalidomidem [Revlimid, Celgene] i deksametazonem, a następnie terapia podtrzymująca lenalidomidem) z obserwacją u pacjentów ze szpiczakiem tlącym o wysokim ryzyku. Metody
Pacjenci
Wśród pacjentów, którzy otrzymali diagnozę tlącego się szpiczaka mnogiego w ciągu ostatnich 5 lat i którzy byli w grupie wysokiego ryzyka progresji choroby objawowej. Chorobą wysokiego ryzyka zdefiniowano jako infiltrację szpiku kostnego w osoczu wynoszącą co najmniej 10% i składnik monoklonalny (zdefiniowany jako poziom IgG .3 g na decylitr, poziom IgA .2 g na decylitr lub moczowy Bence Jones poziom białka> g na 24 godziny) lub tylko jedno z dwóch opisanych powyżej kryteriów plus przynajmniej 95% fenotypowo nieprawidłowych komórek plazmatycznych w przedziale komórek osocza i szpiku kostnego, z redukcją jednej lub dwóch immunoglobulin niezaangażowanych o więcej niż 25 %, w porównaniu do wartości normalnych. Read the rest of this entry »

No Comments »

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

W przypadku pacjentów z tlącym się szpiczakiem mnogim standardem opieki jest obserwacja aż do pojawienia się objawów. Jednak takie podejście nie identyfikuje pacjentów wysokiego ryzyka, którzy mogą skorzystać z wczesnej interwencji. Metody
W tym randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym III fazy losowo przydzielono 119 pacjentów ze szpiczakiem tlącym się z wysokim ryzykiem do leczenia lub obserwacji. Pacjenci w grupie leczonej otrzymywali schemat indukcji (lenalidomid w dawce 25 mg na dobę w dniach od do 21, plus deksametazon w dawce 20 mg na dobę w dniach 1-4 i w dniach 12-15, w 4-tygodniu interwały przez dziewięć cykli), a następnie schemat leczenia podtrzymującego (lenalidomid w dawce 10 mg na dobę w dniach od do 21 w każdym 28-dniowym cyklu przez 2 lata). Read the rest of this entry »

No Comments »

Oncofetal Gene SALL4 w agresywnym raku wątrobowokomórkowym AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Nieusutowane peptydy fuzyjne TAT zmniejszyły guza genów komórek raka wątrobowokomórkowego SNU-398 (Figura 4E). Obciążenie guza po 18 dniach od podania myszom, które otrzymały peptydy niezmotujące TAT, były znacznie mniejsze niż obciążenia nowotworowe u myszy, które otrzymały peptydy zmutowane wobec TAT (Figura 4F). Te eksperymenty potwierdzają, że peptyd SALL4 wykazywał aktywność biologiczną zarówno in vitro, jak i in vivo w modelu ksenotransplantacyjnym. Nasze dane in vitro i mysie sugerują, że peptyd SALL4 jest potencjalną celowaną terapią dla podgrupy raków wątrobowokomórkowych, ponieważ skutecznie i specyficznie zmniejsza żywotne komórki raka wątrobowokomórkowego SALL4. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »