Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Oczekuje się, że autosomalny dominujący hiperkaliemia typu 2 zmutowany Phe341, umiejscowiony w domenie GTPazy, rozerwie grupę hydrofobową, która zawiera również Phe194 i Phe201 w domenie GTPazy (Figura 4A i 4B, i Fig. S9 w Dodatku Uzupełniającym). Zarówno mutacja Arg181Gln, jak i mutacja Phe341Leu prawdopodobnie zmniejszają stabilizację stanu przejściowego hydrolizy GTP przez Arg183 i Gln209,26-30, przedłużając przez to czas życia podjednostki G.11 związanej z GTP. Dlatego postawiliśmy hipotezę, że te efekty autosomalnie dominujących białek zmutowanych G.11 typu 2 hipokalcemii spowodowałyby zwiększoną wrażliwość komórek wyrażających receptor z detekcją wapnia na zmiany w pozakomórkowych stężeniach wapnia. Funkcjonalna charakterystyka mutantów G.11
Niezmutowane lub zmutowane konstrukty GNA11-pBI-CMV2 lub pusty wektor ulegały ekspresji w komórkach HEK293 trwale eksprymujących receptory wykrywające wapń i oceniano odpowiedzi wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia na zmiany w pozakomórkowych stężeniach wapnia. Ekspresję receptora wykrywającego wapń, G.11, G.q i GFP wykrywano za pomocą immunofluorescencji, analizy Western blot lub obu, oraz ekspresji receptora wykrywającego wapń i G.q, gdy znormalizowano pod względem tubuliny, uznano za podobne, podczas gdy G.11 były znacznie zwiększone w porównaniu z transfekcją pustym wektorem (ryc. S10 w dodatku uzupełniającym). Autosomalnie dominujące mutanty G.11 związane z hipokalcemią typu 2, Gln181 i Leu341, spowodowały przesunięcie w lewo krzywych stężenie-odpowiedź ze znacznie niższymi wartościami EC50 w porównaniu z niezmutowanym G.11 (fig. 4C i 4D). Zatem, zmniejszenie wartości EC50 receptora wykrywającego wapń, które są indukowane przez autosomalnie dominujące mutanty związane z hipokalcemią typu 2, wskazuje na zwiększoną wrażliwość komórek wyrażających receptory wykrywające wapń na zmiany w pozakomórkowych stężeniach wapnia; odkrycie to jest zgodne z efektami mutacji wzmocnienia funkcji receptora wapniowego zgłaszanego w autosomalnej dominującej hipokalcemii typu 1.
Dyskusja
Nasze badanie pokazuje, że rodzinna hiperkalcemia typu hipokalcemicznego typu 2 jest spowodowana mutacjami, które zmniejszają funkcję G.11, a autosomalna dominująca hipokalcemia typu 2 jest spowodowana mutacjami wpływającymi na wzmocnienie funkcji G.11. Mutacje, które tutaj opisujemy, wydają się być unikatowymi mutacjami GNA11 wywołującymi choroby u ludzi. Co więcej, te germinalne mutacje GNA11 wykryto u ponad 10% pacjentów z rodzinną hipokalcemią hipokalciuryczną, którzy nie mieli mutacji CASR i AP2S1 oraz u około 25% pacjentów z autosomalnie dominującą hipokalcemią, którzy nie mieli mutacji CASR
[więcej w: włókniaki wiszące, multimed bieruń, aggie81irl instagram ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje wpływające na podjednostkę białka G 11 w hiperkalcemii i hipokalcemii AD 10”

  1. Maria Says:

    Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

  2. Crash Test Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do USG tarczycy[...]

  3. Kazimierz Says:

    No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

Powiązane tematy z artykułem: aggie81irl instagram multimed bieruń włókniaki wiszące