Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W przypadku pacjentów z tlącym się szpiczakiem mnogim standardem opieki jest obserwacja aż do pojawienia się objawów. Jednak takie podejście nie identyfikuje pacjentów wysokiego ryzyka, którzy mogą skorzystać z wczesnej interwencji. Metody
W tym randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym III fazy losowo przydzielono 119 pacjentów ze szpiczakiem tlącym się z wysokim ryzykiem do leczenia lub obserwacji. Pacjenci w grupie leczonej otrzymywali schemat indukcji (lenalidomid w dawce 25 mg na dobę w dniach od do 21, plus deksametazon w dawce 20 mg na dobę w dniach 1-4 i w dniach 12-15, w 4-tygodniu interwały przez dziewięć cykli), a następnie schemat leczenia podtrzymującego (lenalidomid w dawce 10 mg na dobę w dniach od do 21 w każdym 28-dniowym cyklu przez 2 lata). Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do progresji choroby objawowej. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: wskaźnik odpowiedzi, całkowity czas przeżycia i bezpieczeństwo.
Wyniki
Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 40 miesięcy mediana czasu do wystąpienia progresji była istotnie dłuższa w grupie leczonej niż w grupie obserwowanej (mediana nieosiągnięta w porównaniu z 21 miesiącem, współczynnik ryzyka w przypadku progresji, 0,18, 95% przedział ufności [CI] 0,09 do 0,32; P <0,001). Trzyletnia przeżywalność była również wyższa w grupie leczonej (94% w porównaniu do 80%, współczynnik ryzyka zgonu, 0,31, 95% CI, 0,10 do 0,91, P = 0,03). Częściową lub lepszą odpowiedź uzyskano u 79% pacjentów w grupie leczonej po fazie indukcji iw 90% w fazie podtrzymującej. Efekty toksyczne miały głównie stopień 2 lub mniej.
Wnioski
Wczesne leczenie pacjentów ze szpiczakiem tlącym się z wysokim ryzykiem opóźnia progresję do aktywnej choroby i zwiększa ogólne przeżycie. (Finansowany przez Celgene, numer ClinicalTrials.gov, NCT00480363.)
Wprowadzenie
Tlący się szpiczak mnogi jest zaburzeniem proliferacyjnym komórek plazmatycznych charakteryzującym się składnikiem monoklonalnym wynoszącym co najmniej 3 g na decylitr, poziomem infiltracji komórek osocza do szpiku kostnego wynoszącym co najmniej 10% lub obiema cechami.1 Obecnie pacjenci ze szpiczakiem tlącym się nie są leczone, dopóki nie rozwinie się objawowa choroba.2 W przeszłości niewiele leków było skutecznych przeciwko szpiczakowi, a dostępne terapie, głównie środki alkilujące, prowadziły do obaw o długoterminową toksyczność. Próby wczesnej interwencji środkami alkilującymi, 3-5 bisfosfonianami, 6-8 antagonistami receptora interleukiny-1., 9 lub talidomidu10-13 nie wykazały znaczącej korzyści.
Chociaż ryzyko progresji do aktywnej choroby wśród pacjentów z tlącym się szpiczakiem mnogim jest niskie (10% rocznie), 2 podgrupa pacjentów wysokiego ryzyka, u których prawdopodobieństwo progresji do aktywnej choroby w ciągu pierwszych 2 lat po rozpoznaniu przekracza 50% został zidentyfikowany.2,14-22 Ta podgrupa wysokiego ryzyka, która stanowi około 40% wszystkich pacjentów ze szpiczakiem tlącym, 2,14 jest docelową populacją do badania wczesnych interwencji terapeutycznych
[patrz też: oscillococcinum dla dzieci, meblarz lubin, vertigo gogolin ]

Tags: , ,

No Responses to “Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka”

  1. Snow Hound Says:

    Chcecie omega-3, to jest chia

  2. Ryszard Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta warszawa żoliborz[...]

  3. Bartłomiej Says:

    Regeneracja wątroby – temat zawsze na czasie

Powiązane tematy z artykułem: meblarz lubin oscillococcinum dla dzieci vertigo gogolin