Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Biorąc pod uwagę, że ci pacjenci są bezobjawowi i w przeciwnym razie nie otrzymaliby leczenia, idealna wczesna terapia powinna mieć ograniczoną toksyczność. Przeprowadziliśmy randomizowane badanie III fazy porównujące wczesne leczenie (terapia indukcyjna z lenalidomidem [Revlimid, Celgene] i deksametazonem, a następnie terapia podtrzymująca lenalidomidem) z obserwacją u pacjentów ze szpiczakiem tlącym o wysokim ryzyku. Metody
Pacjenci
Wśród pacjentów, którzy otrzymali diagnozę tlącego się szpiczaka mnogiego w ciągu ostatnich 5 lat i którzy byli w grupie wysokiego ryzyka progresji choroby objawowej. Chorobą wysokiego ryzyka zdefiniowano jako infiltrację szpiku kostnego w osoczu wynoszącą co najmniej 10% i składnik monoklonalny (zdefiniowany jako poziom IgG .3 g na decylitr, poziom IgA .2 g na decylitr lub moczowy Bence Jones poziom białka> g na 24 godziny) lub tylko jedno z dwóch opisanych powyżej kryteriów plus przynajmniej 95% fenotypowo nieprawidłowych komórek plazmatycznych w przedziale komórek osocza i szpiku kostnego, z redukcją jednej lub dwóch immunoglobulin niezaangażowanych o więcej niż 25 %, w porównaniu do wartości normalnych. Pacjenci z hiperkalcemią, zmianami kostnymi, niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny, .2 mg na decylitr [180 .mol na litr]) lub niedokrwistością (stężenie hemoglobiny, <10 g na decylitr lub 2 g na decylitr poniżej dolnej granicy normy) zostały wyłączone.
Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Komisja recenzująca w każdej uczestniczącej instytucji zatwierdziła badanie, które zostało przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską i Międzynarodową Konferencją na temat Wytycznych w sprawie Harmonizacji dla Dobrej Praktyki Klinicznej. Dane były monitorowane przez zewnętrzną organizację badawczą, a niezależny komitet monitorujący dane (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) potwierdził, że wszyscy pacjenci objęci badaniem byli narażeni na wysokie ryzyko progresji choroby objawowej.
Projekt badania i leczenie
Było to otwarte, randomizowane badanie III fazy przeprowadzone w 19 ośrodkach w Hiszpanii i 3 ośrodkach w Portugalii. Pacjenci byli rekrutowani od listopada 2007 r. Do czerwca 2010 r. I zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1, do wczesnego leczenia lub obserwacji.
Pacjenci w grupie leczonej otrzymywali terapię indukcyjną obejmującą dziewięć 4-tygodniowych cykli lenalidomidu (w dawce dziennej 25 mg w dniach od do 21, następnie 1-tygodniowy okres odpoczynku) i deksametazonu (w dawce dziennej 20 mg na dobę). dni do 4 i dni 12 do 15). Po terapii indukcyjnej zastosowano leczenie podtrzymujące lenalidomidem (w dawce dziennej 10 mg w dniach od do 21 w każdym 28-dniowym cyklu). Terapię podtrzymującą początkowo podawano do czasu progresji choroby, ale zmiana protokołu ograniczyła całkowity czas leczenia (indukcja plus podtrzymanie) do 2 lat i dodano deksametazon (w dawce dziennej 20 mg w dniach od do 4 w każdym cyklu) dla pacjenci, u których wystąpiła bezobjawowa progresja biologiczna podczas fazy podtrzymującej (zdefiniowana jako wzrost o> 25% w składniku monoklonalnym w porównaniu z najniższą wartością zarejestrowaną podczas leczenia, bez objawów)
[hasła pokrewne: letrox 50 cena, malvita grodzisk, ludowa nazwa bzu dzikiego ]

Tags: , ,

No Responses to “Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 2”

 1. Disco Thunder Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rak jelita grubego[...]

 2. Zero Charisma Says:

  Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

 3. Dominik Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie rentgenowskie[...]

 4. Spider Fuji Says:

  To tylko niedobór witaminy K

 5. Dorota Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rehabilitacja sportowa[...]

 6. The Howling Swede Says:

  no tak, mam wysokie ciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: letrox 50 cena ludowa nazwa bzu dzikiego malvita grodzisk