Stomatolog Warszawa
Stomatologia oraz dbanie o zdrowie zebow

PCI w trybie przeciwwłamaniowym w szpitalach z lub bez kardiochirurgii na miejscu AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Celem badania było porównanie krótkoterminowego bezpieczeństwa i 12-miesięcznych wyników PCI (z wyjątkiem pierwotnej PCI dla STEMI) w szpitalach bez chirurgii serca w miejscu pracy, w porównaniu ze szpitalami z chirurgią serca w miejscu pracy. Metody
Przestudiuj badanie
MASS COMM była prospektywną, wieloośrodkową, randomizowaną, kontrolowaną próbą bezinności. Projekt badania został wcześniej zgłoszony.14 Badanie zostało zaprojektowane przez badaczy (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) i zostało sfinansowane przez uczestniczące szpitale bez operacji kardiochirurgicznej na miejscu. Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w Deklaracji Helsińskiej. Read the rest of this entry »

No Comments »

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Czas pomiędzy zdiagnozowaniem a rozpoczęciem badania (.6 miesięcy vs.> 6 miesięcy) nie wpłynął na czas do progresji choroby objawowej (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Read the rest of this entry »

No Comments »

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Współczynnik ryzyka dla progresji do szpiczaka mnogiego z leczeniem wynosił 0,18 (przedział ufności 95% [CI], 0,09 do 0,32; P <0,001) (Figura 2A). Objawowa choroba rozwinęła się u 47 pacjentów w grupie obserwującej (76%), w porównaniu z 13 pacjentami w grupie leczonej (23%). Podczas leczenia podtrzymującego 24 pacjentów miało biologiczną progresję, a do leczenia włączono małą dawkę deksametazonu (zgodnie z poprawką do protokołu) u 18 pacjentów. Przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 26 miesięcy (zakres od 4 do 40) u 3 pacjentów wystąpiła częściowa odpowiedź, u 11 wystąpiła stabilna choroba bez objawów, a objawowy szpiczak wystąpił u 4. Read the rest of this entry »

No Comments »

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku mnogiego szpiczaka mnogiego wysokiego ryzyka AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Badanie szkieletowe wykonano podczas fazy badań przesiewowych i powtórzono je później tylko w przypadku pojawienia się objawów klinicznych. Bezpieczeństwo oceniano co miesiąc do 30 dni po podaniu ostatniej dawki badanego leku w grupie leczonej i do zaprzestania badania w grupie obserwacyjnej. Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że próba 120 pacjentów (60 pacjentów na grupę) dałaby 80% mocy do wykrycia współczynnika ryzyka 0,54 na czas do progresji do objawowego szpiczaka w grupie leczonej w porównaniu z grupą obserwacyjną. Zastosowano jednostronne badanie w celu oszacowania wielkości próbki na podstawie pierwotnego punktu końcowego, ponieważ badano tylko efekt w oczekiwanym kierunku (wyższość leczenia). Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries